งานตรวจสอบการปลอมปนพันธุ์ข้าว 5 วันทำการ
จำนวนตัวอย่างรอเข้าฝ่ายทดสอบ

82

ตัวอย่าง
งานตรวจสอบการปลอมปนพันธุ์ข้าว 7 วันทำการ
จำนวนตัวอย่างรอเข้าฝ่ายทดสอบ

37

ตัวอย่าง

Welcome ยินดีต้อนรับ

ระบบรับตัวอย่างห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี (Sample Receive System) ช่วยเพิ่มความสะดวกให้ท่านสามารถ กรอกข้อมูลในการส่งตัวอย่างได้สะดวกยิ่งขึ้น สามารถติดตามว่าตัวอย่างของท่านอยู่ในขั้นตอนไหนของการตรวจวิเคราะห์แล้ว เพื่อช่วยให้ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าตัวอย่างทดสอบของท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง